Sadržaj Nivo 3

  • Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji 
  • Preduslov: završen AUKOM Nivo 2, AUKOM GD&T
  • Ciljevi učenja: seminar nudi sveobuhvatno znanje o merenju u proizvodnji za napredne tehničare kontrole kvaliteta koji rade sa drugim odeljenjima i moraju efikasno komunicirati. Didaktički pristup koji se primenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima. Sadržaj obuhvata najnovija znanja o merenju i proizvodnji zasnovanom na funkcijama, filtriranju, programiranju, kompjuterskoj tomografiji, upravljanju kvalitetom i prostorijama za merenje. Potpuno razumevanje zadataka merenja i parametara koji utiču na merenje omogućava stručnjacima da sa sigurnošću komuniciraju sa drugim odeljenjima i smanje merne nesigurnosti; rezultati merenja postaju pouzdaniji i jednostavniji za upoređivanje. Podržava se svođenje troškova i škarta na najmanju meru.
  • Trajanje kursa: 5 dana 
  • Završetak: ispit, sertifikat 

3-1 Uporediva i merljiva geometrijska specifikacija
Proračun ugla, težišta, rastojanja, površine, rastojanja i uglova (trigonometrijske funkcije), kartezijanske i polarne koordinate, granice maksimalnog upisanog i minimalnog opisanog izračunavanja za segmente manje od 180°. Granice koaksijalnosti koncentričnosti i moguće alternative, merenje malih segmenata kruga, dizajn koji smanjuje troškove u skladu sa funkcijom i kontrolom, suočavanje sa nejasnim crtežima, digitalni plan kontrole

3-2 Proizvodno usmerena kontrola
Vrste proizvodnje i ostvarive tačnosti proizvodnje, odstupanja oblika i njihovi uzroci, merenje odstupanja oblika

3-3 CAD Osnove
Principi projektovanja i izrade tehničkih crteža, principi i alati CAD projektovanja, prikaz geometrije, vrste modeliranja, dimenzionisanje CAD podataka, uvoz CAD podataka, interfejsi

3-4 Oblak tačaka i reverzibilno inženjerstvo
Oblak tačaka, STL datoteka, nominalno-stvarno poređenje, osnove obrnutog inženjeringa, kreiranje geometrijskih elemenata pomoću reverzibilnog inženjerstva, povratno inženjerstvo u praksi, oblici podataka

3-5 Automatsko generisanje mernog programa (PMI)
Vrste automatizovanog generisanja mernih programa, potpuno parametrizovani modeli, modeli sa podacima o proizvodu i proizvodnji (PMI; 3D tolerancije), zadaci i odgovornosti inženjera za automatizovano generisanje mernih programa

3-6 Digitalno filtriranje i evaluacija
Softverski filteri, Gaussovi filteri, visokopropusni, niskopropusni, talasost, hrapavost, mehanički filter, morfološki filter, suočavanje sa grubim greškama (outliers)

3-7 Komunikacija
Šta je komunikacija? Kako funkcioniše komunikacija? Kulturne vrednosti, pozitivna formulacija, argumentacija koristi /dobitka

3-8 Kompetencije senzora
Planiranje strategije merenja, kriterijumi za određivanje strategije merenja, kriterijumi za izbor senzora, uticaj različitih strategija na rezultat merenja

3-9 Praćenje KMU-a
Praćenje KMU-a, ISO 10360/VDI 2617, mogućnosti optimizacije tačnosti KMU-a, kalibracija, lanac kalibracije, sledljivost, etaloni, provera, test prihvatljivosti, verifikacija, sposobnost procesa, uticaj temperature i koeficijenta rastezanja

3-10 Merna nesigurnost i prikladnost procesa merenja
Priručnik GUM, određivanje merne nesigurnosti, proračuni nesigurnosti, PUMA metoda, povećanje merne nesigurnosti, proširena merna nesigurnost, usaglašenost, ISO 14253, određivanje nesigurnosti korišćenjem kalibriranih delova, upotreba virtualnog KMU-a, prikladnost procesa merenja prema MSA analizi mernog sistema (GR&R), VDA 5, poređenje metoda

3-11 Upravljanje kvalitetom
Standardi upravljanja kvalitetom, revizija i sertifikacija, alati za kvalitetu, poreklo i eliminacija greške, optimizacija troškova kvaliteta, uticaj dizajna i kontrole na troškove kvaliteta

3-12 Praćenje procesa
Praćenje procesa, statistička kontrola procesa (SPC), cp vrednosti, cpk vrednosti, cm vrednosti, cmk vrednosti, strategije praćenja i kartice kontrole kvaliteta, studije sposobnosti i njihova važnost za celokupni proces

3-13 Upravljanja prostorijama za merenje
Upravljanje prostorijama za merenje u celini, planiranje, nabavka i rad prostorija za merenje, postupci rada u prostoriji za merenje, alati i metode za kontrolu procesa u prostoriji za merenje, odabir osoblja, kvalifikacija i njihov dalji razvoj

3-14 Zaključak
Uticaj na rezultate merenja, uticaj merne nesigurnosti na parametre procesa, poslovni profil kontrolora kvaliteta