Obsah Stupeň 3

  • Cílová skupina: Metrologové v oblasti výroby
  • Předpoklady: Certifikát AUKOM 2, AUKOM GD&T
  • Výukové cíle: Seminář nabízí komplexní znalosti výrobní měřicí techniky pro pokročilé metrology, kteří spolupracují s jinými odděleními a musí efektivně komunikovat. Seminář je připraven na základě nejmodernějších didaktických zásad. Obsah školení zahrnuje nejnovější poznatky o funkčně a výrobně orientovaném měření, o filtrování, programování, výpočetní tomografii, řízení kvality a správě měrového pracoviště. Celostní pochopení měřicích úloh a ovlivňujících faktorů umožňuje specialistům efektivně komunikovat napříč odděleními a snižovat nejistotu měření; výsledky měření jsou spolehlivější a dají se snadněji porovnat. Podporuje se minimalizace nákladů a zmetkovitosti.
  • Délka kurzu: 5 dnů
  • Absolvování: Zkouška, certifikát

3-1 Srovnatelná specifikace geometrie vhodná pro kontrolu
Výpočet úhlu, vzdálenosti, těžiště plochy, vzdálenosti a úhly (trigonometrické funkce), kartézské a polární souřadnice, meze pro výpočet největšího vepsaného a nejmenšího opsaného elementu pro segmenty menší než 180°. Meze souososti nebo soustřednosti a možné alternativy, měření malých kruhových segmentů, vypouklost, konstrukce vyhovující funkci a kontrole, konstrukce snižující náklady, řešení nejednoznačných výkresů, plánování digitální kontroly

3-2 Kontrola v souladu s výrobou
Typy výroby a dosažitelné výrobní přesnosti, geometrické odchylky a jejich příčiny, odchylky měření

3-3 Základní znalosti – CAD
Principy konstruování a technického kreslení, principy a nástroje CAD konstrukce, zobrazení geometrie, typy modelů, kótování CAD dat, import CAD dat, rozhraní

3-4 Mrak bodů a reverzní inženýrství
Mraky bodů, STL data, porovnání nominální a naměřené geometrie, základy reverzního inženýrství, vytvoření geometrických elementů pomocí reverzního inženýrství, reverzní inženýrství v praxi, datové formáty

3-5 Automatizovaná tvorba měřicích programů (PMI)
Způsoby automatizovaného generování měřicích programů, plně parametrizované měřené součásti, součásti s výrobními informacemi o produktu (PMI, 3D tolerance), úkoly a odpovědnosti měřicího technika při automatizovaném generování měřicích programů

3-6 Digitální filtrování a vyhodnocení
Softwarové filtry, Gaussovy filtry, horní propust, dolní propust, vlnitost, drsnost, mechanický filtr, morfologické filtry, nakládání s odlehlými hodnotami

3-7 Komunikace
Co je komunikace? Jak funguje komunikace? Kulturní hodnoty, pozitivní formulace, argumentace přínosu

3-8 Vhodné senzory
Plánování strategií měření, kritéria pro stanovení strategie měření, kritéria pro výběr senzorů, vliv různých strategií na výsledek měření

3-9 Kontrola souřadnicových měřicích strojů
Zkoušky souřadnicových měřicích strojů, ISO 10360/VDI 2617, možnosti optimalizace přesnosti souřadnicových měřicích strojů, kalibrační řetězec, sledovatelnost, etalony, monitorování, přejímací a periodické zkoušky, kalibrace, způsobilost procesu, vliv teploty a koeficientu roztažnosti

3-10 Nejistota měření a způsobilost procesu měření
Dokument GUM, určování nejistoty měření, rozpočet nejistot měření postupem PUMA, rozšířená nejistota měření, shoda, ISO 14253, porovnávací měření s kalibrovanými součástmi, použití virtuálního souřadnicového měřicího stroje, způsobilost procesu měření podle MSA (GR&R), VDA 5, porovnání metod

3-11 Řízení kvality
Standardy řízení kvality, audit a certifikace, nástroje zajištění kvality, vznik chyb a jejich odstranění, optimalizace nákladů na kvalitu, vliv konstrukce a kontroly na náklady na kvalitu

3-12 Kontrola procesu
Sledování procesu, statistické řízení procesu (SPC), hodnoty cp, cpk, cm, cmk, strategie kontroly a regulační karty (diagramy) kvality, studie způsobilosti a jejich význam pro celkový proces

3-13 Řízení měřicí místnosti
Aspekty řízení měřicí místnosti jako celku, plánování, nákup a provoz měřicích místností, pracovní postupy v měřicí místnosti, nástroje a metody pro řízení procesů v měřicí místnosti, výběr personálu, kvalifikace a další vzdělávání

3-14 Závěrečné shrnutí
Vlivy na výsledek měření, vliv nejistoty měření na parametry procesu, profesní profil metrologa