Indhold trin 3

  • Målgruppe: Produktionsmåleteknikere   
  • Forudsætninger: AUKOM 2 certifikat, AUKOM GPS   
  • Læringsmål: Seminaret tilbyder omfattende viden om produktionsmåleteknik for avancerede måleteknikere, der arbejder i grænseflader til andre afdelinger og er forpligtet til at kommunikere effektivt. Den didaktiske tilgang, der anvendt under seminaret, er baseret på den seneste udvikling. Indholdet omfatter den nyeste viden om funktion og produktionsbaseret måling, filtrering, programmering, computertomografi, QM og målerumsledelse. En integreret forståelse af måleopgaver og influensparametre gør det muligt for eksperter at kommunikere med sikkerhed overfor andre ansvarsområder og reducere måleusikkerheder. Måleresultater bliver mere pålidelige og lettere at sammenligne. Minimering af omkostninger og skrot understøttes.
  • Kursets varighed: 5 dage
  • Afslutning: Eksamen, certifikat

3-1 Sammenlignelig og inspektionsegnet geometri-specifikation
Beregning af vinkel, tyngdepunkt, afstand, område, Længder og vinkler (trigonometriske funktioner), kartesiske og polære koordinater, Grænser for maksimum indskrevet og minimum omskrevet beregning for segmenter mindre end 180°. Begrænsninger af koaksialitet og koncentricitet og mulige alternativer, Måling af små cirkelsegmenter, konveksitet. Funktion og inspektions-kompatibel design, Omkostningsreducerende design, Håndtering af tvetydige tegninger, Digital inspektionsplanlægning

3-2 Produktionskompatibel inspektion
Produktionstyper og opnåelige produktionsnøjagtigheder, Formafvigelser og deres årsager, Måling af afvigelser

3-3 CAD grundlæggende betragtinger
Principper for konstruktion og teknisk tegning, Principper og værktøjer til CAD-design, Afbildning af geometri, modeltyper, CAD-data for dimensioner, import af CAD-data, interfaces

3-4 Punktskyer,og Reverse Engineering
Punktskyer, STL data, Nominel-aktuel sammenligninger, Grundlæggende reverse engineering, Oprettelse af geometriske elementer via reverse engineering, Reverse engineering i praksis, Dataformater.

3-5 Automatiseret gererering af måleprogram (PMI)
Automatiseret gererering af måleprogrammer, fuld parameteriserede emner. Emner med produkt- og fremstillingsinformation (PMI, "3D tolerances"), Måleteknikerens opgaver og ansvar for den automatiske generering af måleprogrammer

3-6 Digital filtrering og evaluering
Softwarefiltre, Gauss-filtre, High-Pass, Low-Pass, Bølgelighed, Ruhed, mekaniske filtre, morfologiske filtre, Håndtering af outliers

3-7 Kommunikation
Hvad er kommunikation? Hvordan fungerer kommunikation? Kulturelle værdier, Positiv formulering, Fordel / opnå argumentation

3-8 Sensorkompetence
Planlægning af målestrategier, Kriterier for bestemmelse af målestrategien, Kriterier for valg af sensorer, Effekt af forskellige strategier på måleresultatet

3-9 Overvågning af CMM'er
CMM-overvågning, ISO 10360 / VDI 2617, Muligheder for at optimere nøjagtigheden af ​​CMM'er, kalibrering, kalibreringskæde, sporbarhed, normaler, overvågning, accepttest, verifikation, kalibrering, procesevne, indflydelser fra temperatur og ekspansionskoefficient

3-10 Beregning af usikkerhed og fastlægelse af måleprocessens egnethed
GUM-guideline, fastlæggelse af måleusikkerhed, usikkerhedsbudgetter, PUMA-metode, forøget måleusikkerhed, udvidet måleusikkerhed, konformitet, ISO 14253, bestemmelse af usikkerhed ved hjælp af kalibrerede emner, brug af den virtuelle CMM, Fastlælggelse  af måleprocessens egnethed i henhold til MSA (GR&R) , VDA 5, Sammenligning af metoder

3-11 Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyringsstandarder, revision og certificering, kvalitetsværktøjer, Fejl forekomst og eliminering af fejl, Optimering af kvalitetsomkostninger, Indflydelse fra design og inspektion på kvalitetsomkostningerne

3-12 Processovervågning
Procesovervågning, statistisk processtyring (SPC), cp-værdier, cpk-værdier, cm-værdier, cmk-værdier, overvågningsstrategier og kontrolkort, Kapabilitetsanalyser og deres relevans for den overordnede proces

3-13 Målerummet og styring af målerummet
Aspekter af målerumsledelse som helhed, Planlægning, indkøb og drift af målerum, Arbejdsprocedurer i et målerum, Værktøjer og metoder til styring af processerne i et målerum, Personalevalg, kvalifikation og videreudvikling

3-14 Konklusion
Indflydelse på måleresultatet, Indflydelse af måleusikkerhed på procesparametre, Jobprofil måletekniker