Sadržaj Nivo 1

  • Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji 
  • Preduslov: nema 
  • Ciljevi učenja: Seminar predstavlja i konsoliduje osnovna znanja o merenju u proizvodnji za početnike i napredne kontrolore kvaliteta. Didaktički pristup koji se primjenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima. Seminarom su obuhvaćena najnovija znanja o određivanju tolerancija, osnovama programiranja, planiranju procesa merenja te upotrebljenoj tehnologiji uređaja i senzora. Potpuno razumevanje mernih zadataka i parametara koji utiču na merenje omogućuje kontrolorima kvaliteta da smanje merne nesigurnosti i da, zahvaljujući tome, dobiju pouzdanije i lakše uporedive rezultate merenja. Podržava se svođenje troškova i škarta na najmanju meru. 
  • Trajanje kursa: 5 dana, u zavisnosti od prethodnog nivoa znanja
  • Završetak: ispit, sertifikat

1-1 Jedinice
SI jedinice, uključujući definicije i istoriju, osnovne veličine, izvedene veličine, prefiksi jedinica, uglove, konverzije stepena u radijane, konvencionalna oprema za merenje i kontrolu

1-2 Koordinatni sistemi
Matematičko crtanje ravni, početak, Dekartove koordinate, pravilo desne ruke, translacija i rotacija, polarne koordinate, cilindrični i sferni koordinatni sistem

1-3 Koordinatni merni uređaji
Istorija koordinatnih mernih uređaja, konzolna/mostna/stubna/portalna izrada, razlike u izradama, vođica osovine, merni računar i softver, naprava za pričvršćivanje dela, tačnost koordinantnih mernih uređaja, ispravak CAA, uređaji za merenje oblika

1-4 Senzori
Izbor senzora, sistem igle, igla, optički senzori, obrada slike, laserska triangulacija

1-5 Osnovne definicije
Polja za unos na crtežu (dimenzije, simboli tolerancije), standardna referenca, razlike između nominalnog elementa – stvarnog elementa – izvedenog elementa – dodijeljenog elementa, površine nepravilnog oblika

1-6 Dimenzijske tolerancije
Dimenzijske tolerancije, Tejlorov princip, standardi, simboli i polja za unos na crtežu, dimenzije dužine, ugaone mere, granične mere i uklapanja, ISO sistem uklapanja, uobičajene tolerancije

1-7 Geometrijski elementi
Standardni elementi: ravan / cilindar / konus / sfera / prava linija / kružnica / tačka / elipsa, vektor, vektor normale, minimalni broj tačaka, projekcija

1-8 Geometrijske konstrukcije
Proračun karakteristika iz dva elementa geometrije (rastojanje i ugao), proračun novih geometrijskih elemenata iz dva elementa geometrije (presek, simetrija), proračun novih elemenata geometrije iz više elemenata geometrije (vezni elementi)

1-9 Priprema za merenja na koordinatnoj mernoj mašini
Standardizovana temperatura, čišćenje delova, kontrola temperature, pričvršćivanje, (izbegavanje iskrivljenja), sistemi za pričvršćivanje, CMM i pokretanje softvera

1-10 Odabir i kvalifikacija igle
Odabir sustava igle, kvalifikacija igle, referentna sfera, referentna igle, korekcija radijusa sfere igle, korekcija savijanja vrha igle, efekat mehaničkog filtera igle, greške neispravne kvalifikacije

1-11 Merenje pomoću koordinatnih mernih mašina
Određivanje koordinatnog sistema dela, razlika prema kontrolnom koordinatnom sistemu, ručno ili automatsko poravnanje, pomeranje, reference, posledice sudara, broj izmerenih tačaka i njihova raspodela, uticaji na rezultat merenja

1-12 Evaluacija merenja i statistike
Metode pridruživanja (Gauss, maksimalno upisane, minimalno opisane, minimalna zona), ISO 1101, ISO 14405 i ASME, simboli modifikatora (ISO), statistički parametri, srednja vrednost, raspon, standardna devijacija, medijan, grube greške (outliers), rasipanje, reprezentacija histograma

1-13 Planiranje merenja
Potpuno definisana svojstva, svrha merenja, proizvodnja radnog dela, funkcija obrađivanog dela, opis karakteristika, metode proizvodnje i tačnosti, odstupanja oblika, efekti nesigurnosti, svesnost o mernoj nesigurnosti, planiranje merenja, identifikacija mernih karakteristika

1-14 Izrada dokumentacije i upravljanje kvalitetom
Izveštaji o merenjima, grafikoni za kontrolu kvaliteta, saradnja između projektovanja – proizvodnje – kontrole, jasna merna dokumentacija koja se može ponovno reprodukovati, dokumentacija merne strategije