Poziom 1

  • Grupa docelowa: Metrolodzy
  • Wymagania: brak
  • Cele szkolenia: Szkolenie obejmuje podstawową wiedzę z zakresu metrologii przemysłowej dla początkujących ale też dla zaawansowanych metrologów. Kurs obejmuje najnowsze informacje na temat tolerowania wymiarów, podstaw programowania, planowania kontroli z użyciem CMM. Lepsze zrozumienie zadania pomiarowego i czynników wpływających na pomiar, pozwoli na zmniejszenie niepewności pomiarów, a tym samym zapewni uzyskanie bardziej stabilnych i porównywalnych wyników pomiarów. Celem jest też obniżenie kosztów i minimalizacja braków
  • Czas trwania kursu: 5 dni, w zależności od posiadanego poziomu wiedzy
  • Świadectwo ukończenia: egzamin, certyfikat

1-1 Wielkości i jednostki miar
Jednostki układu SI, w tym definicje i historia. Jednostki podstawowe i pochodne. Przedrostki wielokrtoności jednostki. Kąty, konwersja ze stopni na radiany. Prosty sprzęt kontrolno-pomiarowy.

1-2 Układy współrzędnych
(Def. matematyczna) płaszczyzna rysunku, współrzędne kartezjańskie, punkt zerowy, zasada prawej ręki, przesunięcie i obrót, współrzędne biegunowe, walcowe i kuliste.

1-3 Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM)
Historia współrzędnościowych maszyn pomiarowych, maszyny portalowe / wspornikowe / wysięgnikowe / mostowe. Różnice pomiędzy maszynami, prowadnice, oprogramowanie pomiarowe, mocowanie części mierzonej. Dokładność CMM, korekcja CAA, urządzenia do pomiaru odchyłek kształtu i położenia.

1-4 Głowice pomiarowe
Wybór głowicy, układ trzpieni, trzpień pomiarowy, głowice optyczne: z sensorem do przetwarzania obrazu i sensorem odległości

1-5 Podstawy metrologii współrzędnościowej
Rysunek tech. (wymiary i symbole tolerancji), odniesienie do norm, różnice między elementem nominalnym, rzeczywistym, zaobserwowanym i skojarzonym, powierzchnie swobodne

1-6 Tolerowanie wymiarów
Tolerancje wymiarowe, zasada Taylora, normy, symbole i oznaczenia na rysunku, wymiary liniowe i kątowe, układ tolerancji pasowań ISO, tolerancje ogólne

1-7 Elementy geometryczne
Podstawowe elementy geometrii: płaszczyzna/ walec/ stożek/ kula/ prosta/ okrąg/ punkt/ elipsa, wektor, wektor normalny, minimalna liczba punktów, rzutowanie

1-8 Konstrukcje geometryczne
Obliczanie cech z dwóch elementów geometrycznych (odległość, kąt), obliczanie nowych elementów z dwóch elementów geometrycznych (przecięcie, symetria), obliczanie nowych elementów z wielu elementów geometrycznych (konstrukcje)

1-9 Przygotowanie pomiarów na CMM
Temperatura odniesienia, czyszczenie mierzonych części, mocowanie części (unikając deformacji), systemy mocujące, włączanie CMM i PC z oprogramowaniem

1-10 Wybór trzpieni pomiarowych i kwalifikacja
Wybór trzpieni pomiarowych, kwalifikacja trzpieni, wzorzec kwalifikacyjny, trzpień referencyjny, korekcja promienia końcówki trzpienia, kompensacja ugięcia trzpienia, efekt filtra mechanicznego, błędy podczas kwalifikacji

1-11 Pomiary z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej
Definiowanie układu współrzędnych części, różnica w porównaniu do układu maszyny, ręczne i automatyczne orientowanie, strategia pomiarowa, konsekwencje kolizji, liczba punktów pomiarowych i ich rozkład

1-12 Metody oceny i statystyka
Metody oceny (Gauss, Maksymalny wpisany, Minimalny opisany, Minimum), ISO 1101, ISO 14405 i ASME, Modyfikatory (ISO) Znaczenie parametrów statystycznych, nietypowe, rozrzut, histogramy

1-13 Planowanie kontroli
W pełni zdefiniowana charakterystyka, cel pomiaru: kontrola produkcji czy sprawdzenie funkcjonalności, opis elementów, metody obróbki i ich dokładność, błędy kształtu, niepewność pomiarowa, planowanie kontroli, identyfikacja mierzonych cech

1-14 Dokumentacja i zarządzanie jakością
Raporty pomiarowe, karta kontroli jakości, współpraca między działami: konstrukcyjnym, produkcją i kontrolą jakości, Powtarzalna i jasna dokumentacja pomiaru