Indhold trin 1

  • Målgruppe: Produktionsmåleteknikere 
  • Forudsætninger: ingen   
  • Læringsmål: Seminaret bibringer og konsoliderer grundlæggende viden om produktionsmåleteknik for begyndere og øvede måleteknikere. Den didaktiske tilgang, der anvendes under seminaret, er baseret på den seneste udvikling inden for måleteknikken. Seminaret dækker den nyeste viden om dimensionstolerancer, grundlæggende programmering, planlægning af måleprocesser og den anvendte målemaskine og sensorteknologi. Den forbedrede forståelse af måleopgaver og influensparametre gør det muligt for måleteknikere at reducere måleusikkerheder og dermed gøre måleresultater mere pålidelige og lettere at sammenligne. Minimering af omkostninger og skrot understøttes.  
  • Kursets varighed: 5 dage, afhængigt af aktuelle videniveau  
  • Afslutning: Eksamen, certifikat

1 Enheder
SI enheder, inkl. definition og historie, grundenheder, afledte enheder, præfikser af enheder, vinkler, konvertering grader radianer, konventionel måle-, prøvnings- og testudstyr

1-2 Koordinatsystemer
(Matematisk) tegningsplan, nulpunkt, kartesiske koordinater, højre-hånd reglen, translation og rotation, polære koordinater, cylindrisk og sfærisk koordinatsystem

1-3 Koordinatmålemaskiner
Historien om koordinatmålemaskiner, portal/bro/stander/udligger typer, forskelle mellem typerne, akseføringer, målecomputer og software, emnefastholdelse, fikstur, nøjagtigheden af koordinatmålemaskinerne, CAA korrektion, formmålemaskiner

1-4 Sensorer
alg af sensor, tastsystem, taster, optiske sensorer, billedbehandling, lasertriangulering

1-5 Grundlæggende definitioner
Tegningsangivelser (dimensioner, tolerancesymboler), standardreference, forskelle mellem Nominelt element - Virkeligt element - Ekstraheret element - Associeret element, overflader med fri form

1-6 Dimensionel tolerancee
Dimensionstolerancer, Taylor's princip, standarder, symboler og tegningsangivelser, længdedimensioner, vinkeldimensioner, vinkeldimensioner og pasninger, ISO tolerancesystem, almindelige tolerancer

1-7 Geometriske elementer
Standardformelementer: Plan / cylinder / kegle / kugle / linje / cirkel / punkt / ellipse, vektor, normalvektor, minimum antal punkter projektion

1-8 Geometriske konstruktioner
Beregning af egenskaber ud fra to geometriske egenskaber (afstand, vinkel), Beregning af elementer ud af to geometriske egenskaber (skæringspunkt, symmetri), beregning af nye elementer ud fra nogle geometriske elementer (konstruktion)

1-9 Forberedelse af en måling på koordinatmålemaskinen
Standardiseret temperatur, emnerengøring, temperaturstyring, fastspænding, (undgå forvrængning), fastspændingssystemer, CMM og software opstart

1-10 Tastvalg og kvalifikation
Tast-systemvalg, tastkvalifikation, referencekugle reference tast, tastkugle radius korrektion, tast tip bøjningskorrektion, mekanisk filtereffekt af stylus, fejl i forkert kvalifikation,

1-11 Måling ved hjælp af koordinatmålemaskiners
Bestemmelse af emnekoordinatsystem, forskel til maskinkoordinatsystem, manuel og automatisk opretning, antastning, referencer, konsekvenser af kollisioner, antal antastningspunkter og deres fordeling, indflydelse på måleresultatet

1-12 Evaluering af måling og statistik
Associeringsmetoder (Gauss, Maksimum indskrevet, Minimum omskrevet, Mindste zone), ISO 1101, ISO 14405 og ASME, Modifikatorer symboler (ISO), Statistiske parametre, Middelværdi, Range Standardafvigelse, Median, Strejfere, Spredning, Histogram repræsentation

1-13 Inspektionsplanlægning
Fuldstændig defineret egenskab, Målingens formål, Fremstilling af emnet, Funktion af emnet, Beskrivelse af egenskab, Fremstillingsmetoder og -nøjagtigheder, Formafvigelser, Usikkerhedseffekter, Bevidsthed om målingens usikkerhed, Inspektionsplanlægning, Identificering af egenskaber for måling

1-14 Dokumentation og kvalitetsstyringt
Målerapporter, SPC-kort, samarbejde mellem design - produktion - måling, reproducerbar og entydig måledokumentation, målestrategidokumentation