Obsah Stupeň 1

  • Cílová skupina: Metrologové v oblasti výroby
  • Předpoklady: Žádné
  • Výukové cíle: Seminář přináší a upevňuje základní znalosti výrobní měřicí techniky pro začátečníky i zkušenější metrology, postupuje se podle nejmodernějších didaktických zásad. Seminář zahrnuje nejnovější poznatky na téma rozměrové tolerování, základy programování, plánování procesu měření a používané stroje a senzory. Lepší pochopení měřicích úloh a ovlivňujících parametrů umožňuje metrologům snižovat nejistotu měření a tím zajišťovat spolehlivější a snáze porovnatelné výsledky. Podporuje se minimalizace nákladů a zmetkovitosti.
  • Délka kurzu: 5 dnů, podle úrovně předchozích znalostí
  • Absolvování: Zkouška, certifikát

1-1 Jednotky
Jednotky SI, včetně definice a historie, základní a odvozené veličiny, předpony násobků jednotek, úhly, přepočet mezi stupni a radiány, jednoduché měřicí a kontrolní přístroje (komunální měřidla)

1-2 Souřadné systémy
(Matematická) rovina zobrazení, počátek, kartézské souřadnice, pravidlo pravé ruky, posunutí a otáčení, polární souřadnice, válcový souřadný systém, sférický souřadný systém

1-3 Souřadnicové měřicí stroje
Historie souřadnicových měřicích strojů, portálový/mostový/stojanový/výložníkový typ, rozdíly mezi jednotlivými typy, vedení os, počítač s měřicím softwarem, přípravek na upnutí součásti, přesnost souřadnicových měřicích strojů, CAA korekce, stroje na měření úchylek tvaru a polohy (kruhoměry)

1-4 Senzory
Výběr senzoru, snímač, konfigurace snímačů, optické senzory, zpracování obrazu, laserová triangulace

1-5 Základy metrologie
Zápisy na výkresech (kótování, toleranční značky), normativní odkazy, rozdíly: jmenovitý geometrický element – reálný geometrický element – změřený geometrický element – vypočtený geometrický element, obecné tvarové plochy

1-6 Tolerování rozměrů
Rozměrové tolerance, Taylorův princip, normy, značky a zápisy na výkresech, délkové rozměry, úhlové rozměry, mezní rozměry a lícování, lícovací soustava ISO, všeobecné tolerance

1-7 Geometrické elementy
Pravidelné geometrické elementy: rovina/ válec/ kužel/ koule/ přímka/ kružnice/ bod/ elipsa, vektor, normálový vektor, minimální počet bodů, projekce

1-8 Geometrické konstrukce
Výpočet charakteristik ze dvou geometrických elementů (vzdálenost, úhel), výpočet nových elementů ze dvou geometrických elementů (průnik, symetrie), výpočet nových elementů z více geometrických elementů (konstrukce)

1-9 Příprava měření na souřadnicovém měřicím stroji
Referenční teplota, očištění, temperování a upnutí měřené součásti (zamezení deformacím), upínací systémy, spuštění měřicího stroje a softwaru

1-10 Výběr a kalibrace senzorů
Výběr senzoru, kalibrace senzoru, kalibrační koule, referenční snímač, korekce o poloměr snímací kuličky, korekce ohybu snímače, efekt mechanického filtru snímací kuličky, chyby v důsledku nepřesné kalibrace

1-11 Měření na souřadnicovém měřicím stroji
Definování souřadného systému součásti a jeho odlišení od souřadného systému stroje, manuální a automatické vyrovnání, snímání, reference, důsledky kolizí, počet a rozmístění snímaných bodů, vlivy na výsledek měření

1-12 Vyhodnocení měření a statistika
Metody vyhodnocení pro výpočet elementů (Gauss, největší vepsaný element, nejmenší opsaný element, minimální zóna), ISO 1101, ISO 14405 a ASME, modifikátory specifikace (ISO), statistické parametry, průměr, rozpětí, směrodatná odchylka, medián, odlehlé hodnoty, rozptyl, zobrazení formou histogramu

1-13 Plánování kontroly
Kompletně definovaná kontrolovaná charakteristika, účel měření, výroba součásti, funkce součásti, typ znaků, výrobní postupy a přesnost, geometrické odchylky, nejistota, zohlednění nejistoty měření, plánování kontroly, identifikování kontrolovaných charakteristik

1-14 Dokumentace a řízení kvality
Protokoly měření, regulační diagramy kvality, spolupráce konstrukce – výroba – kontrola kvality, reprodukovatelná a srozumitelná dokumentace měření, zdokumentování strategie měření