Sadržaj Nivo 2

  • Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji 
  • Preduslovi: Sertifikat AUKOM Nivo 1 
  • Ciljevi učenja: seminar pruža osnovna znanja iz oblasti merenja u proizvodnji za napredne tehničare kontrole kvaliteta. Didaktički pristup koji se primenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima. Sadržaj obuhvata najnovija znanja o tolerancijama oblika i položaja, tumačenje plana ispitivanja, programiranje, nadzor te primenjenu tehnologiju uređaja i senzora. Potpuno razumevanje zadataka merenja i parametara koji utiču na merenje omogućava tehničarima da smanje merne nesigurnosti i, zahvaljujući tome, dobiju merne rezultate koji su pouzdaniji i jednostavniji za poređenje. Podržava se svođenje troškova i škarta na najmanju meru. 
  • Trajanje kursa: 5 dana 
  • Završetak: ispit, sertifikat

2-1 Pregled ciklusa mjerenja
Kratko ponavljanje sadržaja Nivoa 1

2-2 Pregled geometrije
Standardni geometrijski elementi, površinske i prostorne tačke, probijeni otvor/utor, tetragonalni/heksagonalni otvor, simetrija, okomitost, paralelnost, ugao u prostoru, transformacije koordinatnog sistema

2-3 Tolerancije oblika, orijentacije i položaja
Uvod u GD&T (ISO i ASME), simboli i polja za unos na crtežu, tolerancije oblika, orijentacije, položaja i netačnosti okretanja, princip nezavisnosti i zahtev envelope, ASME pravilo #1

2-4 Strategija merenja
Definisanje postavke stezanja i referenci, redosled referenci/baza i odabir nulte tačke, iterativno poravnanje, poravnanje prema metodi 3-2-1 i metode najbolje aproksimacije (3D Bestfit), merni element i pomoćni elementi, merenje mreže tačaka, merenje kontura, merenje s površinom valjka, itd.

2-5 Strategija mjerenja - Taktilni senzori
Broj i raspojela izmerenih tačaka, sila i brzina pomeranja, uklj. svojstva materijala, prečnik igle, posebne merne igle, skeniranje

2-6 Strategija merenja - Obrada slike
Merenje sa jednim snimkom, merenje sa više snimaka, prepoznavanje ivica, obrada kontura slike, metoda lokalne granične vrednosti i metoda gradijenta, osvetljenje, filter, skeniranje, automatski fokus

2-7 Strategija merenja - Senzori udaljenosti
Laserski triangulacioni senzori, Foucaultov senzor, senzor bele svetlosti, linijski svetlosni senzor, automatsko izoštravanje, fotogrametrija, projekcija uzorka linija, uticaj na rezultate merenja

2-8 Kompjuterska tomografija
Fizički princip, tomografija na slici, prvi uzorci, odstupanja od nominalne geometrije, merenje preseka, provera strukture materijala

2-9 CNC Programiranje
Vrste CNC programiranja, principi strukturiranog programiranja, korisnički interfejsi, parametarsko programiranje, izrada programa - precizno optimizovane i vremenski optimizovane merne sekvence, merenje zasnovano na karakteristikama, vanmrežna (offline) simulacija kolizija

2-10 Merenje površina nepravilnog oblika
Tipovi elemenata u merenju površina slobodnog oblika, osnove, postupci merenja, referenciranje i strategije pomeranja

2-11 Evaluacija
Kriterijumi evaluacije: funkcionalno orijentisane i proizvodno orijentisane metode evaluacije, razlike u metodama povezivanja, konstrukcije, digitalno filtriranje, evidentiranje

2-12 Uticaji na rezultate merenja
Uticaji na rezultate merenja, smanjenje mjerne nesigurnosti, otkrivanje i smanjenje sistemskih i slučajnih uticaja, temperaturna kompenzacija

2-13 Dokumentacija
Principi dokumentovanja i reproducibilne dokumentacije, grafička evaluacija, form dijagrami, izveštaji o merenjima i njihovo poboljšanje, dokumentacija stezanja, senzora, kvalifikacije, merne strategije

2-14 Kultura dobrog merenja
Kontrola kvaliteta dodaje vrednost, dobra merna praksa, važnost saradnje