Sadržaj GD&T

  • Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji, proizvodni inženjeri, razvojni inženjeri, dizajneri, stručnjaci za upravljanje kvalitetom 
  • Preduslovi: za tehničare kontrole kvaliteta u proizvodnji: preporučuje se sertifikat za AUKOM Nivo 2; za ostale ciljne grupe: preduslovi ne postoje
  • Ciljevi učenja: Seminar pruža detaljna znanja na temu tolerancija oblika i položaja u skladu s normama DIN ISO i ASME za napredne kontrolore kvaliteta, koji rade sa drugim odeljenjima i koji moraju efikasno da komuniciraju. Projektanti, programeri i proizvodni inženjeri stiču uvid u temu tolerancija oblika i položaja, iz ugla tehničara za kontrolu kvaliteta, čiji je zadatak da uspešno implementira specifikacije crteža. Potpuno razumevanje zadataka merenja i parametara koji utiču na merenje omogućava stručnjacima da sa sigurnošću komuniciraju sa drugim odeljenjima i smanje merne nesigurnosti; rezultati merenja postaju pouzdaniji i jednostavniji za upoređivanje. Podržava se svođenje troškova i škarta na najmanju meru.
  • Trajanje kursa: 3 dana 
  • Završetak: sertifikat

GD&T-1 Osnove geometrijskih specifikacija proizvoda (GPS-Sistem) i ASME
Uvod, osnovna pravila geometrijske specifikacije proizvoda (ISO GPS-sistem i ASME Y14.5)

GD&T-2 Funkcija, specifikacija, provera, uslovi
Funkcija - specifikacija, tolerancjske zone, ekstrakcija, filtracija, povezivanje, integralna i izvedena karakteristika, specifikacija - verifikacija

GD&T-3 Tolerancije oblika
Pravost linije na površini, pravost srednje linije, zaobljenost, ravnost, cilindričnost, profil linije, profil površine, merenje odstupanja oblika

GD&T-4 Veličina i ugao
Karakteristike veličina, odstupanje veličine i oblika, specifikacija veličine - ISO i ASME

GD&T-5 Reference i referentni sistemi
Neophodnost referenci, stepeni slobode, referentni sistem, zajednički referentni elementi

GD&T-6 Tolerancije položaja
Paralelnost, upravnost, nagib, položaj, koaksijalnost, simetrija, koncentričnost, aksijalno odstupanje, ukupno odstupanje, tolerancije za izvedene geometrijske elemente

GD&T-7 Tolerancije profila
Definicije, oznake na crtežu, primeri

GD&T-8 Maksimalno stanje materijala
Maksimalno stanje materijala (MMR - Maximum Material Requirement), funkcionalna pozadina, simboli, tolerancije obrazaca otvora

GD&T-9 Minimalno stanje materijala i uslov recipročnosti
Minimalno stanje materijala (LMR - Least Material Requirement), funkcionalna pozadina, simboli, obrazaca otvora, uslov recipročnosti (ISO) i sličnosti u ASME

GD&T-10 Provera
Funkcionalni zahtevi i uslovi proizvodnje, podrazumevani propisi prema ISO i ASME, primeri