Vsebina Stopnje 2 KMS

  • Ciljna skupina: merilci v proizvodnji
  • Predpogoj: uspešno zaključen izpit AUKOM 1
  • Učni cilji:  Seminar omogoča naprednim merilnim tehnikom, da nadgradijo znanje o merilni tehniki v proizvodnji. Didaktični pristop k seminarju temelji na najnovejših ugotovitvah. Vsebina zajema najnovejše znanje, naprave in tehnologijo na temo oblike, pozicijske tolerance, interpretacijo načrta preizkusa in programiranja. Izboljšano razumevanje delovnih mest merilnih tehnikov in vpliva parametrov omogoča merilnim tehnikom, da zmanjšajo merilne negotovosti in s tem pripomorejo k zanesljivešim rezultatom, ki so lažji za primerjavo. Zamanjšuje stroške in izmet.
  • Trajanja tečaja: 5 dni
  • Zaključek: Izpit, certifikat

2-1 Pregled celotnega proizvodnega procesa
Kratka ponovitev poglavij 1. nivoja

2-2 Pregled geometrije
Standardni geometrijski elementi, površinske točke in točke v prostoru, luknje/utori, 4-/6-kotne luknje, simetričnost, pravokotnost, vzporednost, koti v prostoru, transformacije koordinatnega sistema

2-3 Tolerance lege in pozicije
Uvod v tolerance lege in pozicije, simbole in oznake na risbah, oblikovne tolerance, referenčne oznake,? smerne, tolerance lege in tolerance za krožni tek, tek ploskve, splošne tolerance

2-4 Merilna strategija
Določitev nastavitve vpenjanja in referenc (praktična navodila), vrstni red referenc in izbira izhodišča, iterativna poravnava, poravnavo v skladu z metodami 3-2-1 in Best-Fit (3-D Fit), merilni element in pomožni elementi, meritve strojne mreže, meritve kontur, meritve s površinami cilindrov itd.

2-5 Strategija merjenja - taktilno
Število in distribucija merilnih točk, sile in hitrosti merjenja, vključno z materialnimi lastnostmi, premer tipal, posebna tipala, skeniranje

2-6 Strategija merjenja – obdelava slik

Meritve enega posnetka, meritve več posnetkov, iskanje robov, obdelava slik po konturi, optična projekcija, osvetlitev, filtriranje, skeniranje, samodejno ostrenje (avto-fokus)

2-7 Strategija merjenja – senzorji razdalje
Senzorji laserske triangulacije, Foucault-ov senzor, senzor bele svetlobe, senzor svetlobnega reza, fotogrametrija, projiciranje linije vzorcev, vplivne na merilne rezultate

2-8 CNC programiranje
Učenje, programiranje brez povezave, merjenje CAD podatkov, nedvoumnost in samo-razložljivost spremenljivk, modulov in programov

2-9 Meritve površin prostih oblik
Tipi elementov v metrologiji na površinah prostih oblik,? učinek poravnave 3D-Fit, različne merilne strategije, načini programiranja za določitev merilnega zaporedja

2-10 Ovrednotenje
Kriteriji ovrednotenja: funkcionalno-usmerjeni in proizvodno-usmerjene metode ovrednotenja, razlike v metodah izravnave (Gauss-ova, ovojnica, minimalna zahteva), konstrukcijsko, grafično in tabelarno ovrednotenje, evidenca meritev

2-11 Vplivi na merilni rezultat
Vplivi na merilni rezultat, zmanjšanje merilne negotovosti, odkrivanje in zmanjševanje sistemskih in naključnih vplivov, temperature kompenzacija

2-12 Dokumentacija
Načela dokumentirane in ponovljive dokumentacije, grafično ovrednotenje, izris oblik, merilna poročila in njihovo izboljšanje

2-13 Spremljanje merilne opreme

Spremljanje merilne opreme, vključno z nadzornimi strategijami, preskusni vzorci, normale, spremljanje in zagonski preskus koordinatnih merilnih strojev, kvalifikacijska veriga

2-14 Dobra merilna praksa

Dobra merilna praksa, nujnost sodelovanja