Vsebina AUKOM Oblika in lega

  • Ciljna skupina: merilci v proizvodnji, proizvodni inženirji, razvijalci, inženirji, QA ...
  • Predpogoji: Za merilce v proizvodnji: priporočljiv AUKOM 2 certifikat; za druge ciljne skupine: ni predpogojev
  • Učni cilj: Seminar nudi poglobljeno znanje na temo oblike in pozicijske tolerance v skladu z DIN ISO in ASME za napredne merilne tehnike, ki delajo z medresorskimi oddelki in morajo imeti urejeno odločno komunikacijo. Inženirji, razvijalci in proizvodni inženirji pridobijo vpogled v temo Oblika in položaj odstopanj z vidika merilne tehnike, ki je potrebna za uspešno izvajanje specifikacije za risanje. Integrirano razumevanje delovnih mest merilnih tehnikov in vpliv parametrov omogoča merilnim tehnikom, da samozavestno komunicirajo z medresorskimi službami in zmanjšujejo tveganja merilne negotovosti, merjenje rezultatov postane bolj zanesljivo in lažje za primerjavo. Zmanjšujejo stroške in izmet.
  • Trajanje tečaja: 3 dni
  • Zaključek: Certifikat

GD&T-1 Osnovna pravila ISO sistema GPS-sistema
Uvod, ISO 8015 ? osnovna pravila geometrijskih specifikacij proizvoda (GPS), koraki za preverjanje geometrijskih odstopanj, izvlečena srednja linija ? izvlečena srednja površina

GD&T-2 Tolerance oblike, orientacije, lokacije in teka ? znaki na risbah
Simboli toleranc oblike, orientacije, lokacije in teka na risbah, tolerančna območja, Privzeta pravila znakov in primeri za navedbo izjem

GD&T-3 Tolerance oblike
Premočrtnost, krožnost, ravnost, cilindričnost, merjenje odstopanja oblike

GD&T-4 Tolerance orientacije, lokacije in teka
Povezave med oblikovnimi odstopanji in odstopanji orientacije, lokacije, teka, sklicevanje baz, orientacija, lokacija, krožni tek in tek ploskve

GD&T-5 Tolerance profila oblike
Definicija, oznake na risbi, primeri

GD&T-6 Načela toleranc I
Definicija veličin ? ISO in ASME, načelo neodvisnosti, zahteve ovojnice, povzetek in primeri

GD&T-7 Načela toleranc II
Osnovna pravila oznak na risbah, MMR ? princip maksimalnega materiala, tolerance za odstopanja oblike in pravokotnosti z uporabo MMR, tolerance odstopanj lege z uporabo MMR, preverjanje merjencev z uporabo MMR, tolerance odstopanj soosnosti z uporabo MMR, tolerance odstopanj simetričnosti z uporabo MMR, MMR, LMR ? princip minimalnega materiala, zahteva vzajemnosti

GD&T-8 Tolerance oblike, orientacije, lege in teka ? ASME
Osnovna pravila in definicije, zahteve ovojnice, sklicevanje baz, oblikovne tolerance, tolerance orientacije, tolerance lege, sestavljene in več eno-delnih toleranc lege, tolerance oblike profila

GD&T-9 Delavnica
Pregled uporabe asociativnih kriterijev (privzeta pravila), dodatni tolerančni podatki v prihodnosti (odstopanja od privzetih pravil), primeri filtriranja, tolerance premočrtnosti in sklicevanje baz, tolerance lege (brez in z principa maksimalnega materiala), tolerance simetričnosti (princip maksimalnega materiala), princip maksimalnega materiala ? simulacija gre kontrole, princip maksimalnega materiala ? primerjava optimizacijskih kriterijev.