Obsah Stupeň 2

  • Cílová skupina: Metrologové v oblasti výroby
  • Výukové cíle: Seminář prohlubuje základní znalosti výrobní měřicí techniky pro pokročilé metrology. Postupuje se podle nejmodernějších didaktických zásad. Obsah zahrnuje nejnovější poznatky na téma tolerance tvaru a polohy, interpretace plánu měření, programování, sledování procesu a používané stroje a senzory. Lepší pochopení měřicích úloh a ovlivňujících faktorů umožňuje metrologům snižovat nejistotu měření a tím zajišťovat spolehlivější a snáze porovnatelné výsledky. Podporuje se minimalizace nákladů a zmetkovitosti.
  • Délka kurzu: 5 dnů
  • Absolvování: Zkouška, certifikát

2-1 Celkový přehled průběhu měření
Stručné zopakování obsahu stupně 1

2-2 Přehled geometrie
Pravidelné geometrické elementy, body plochy a prostorové body, otvor/podélný otvor, čtvercový/šestihranný otvor, symetrie, kolmost, rovnoběžnost, úhel v prostoru, transformace souřadného systému

2-3 Tolerance tvaru, orientace a polohy (umístění)
Úvod do tolerování GD&T (ISO a ASME), značky a zápisy na výkresech, tolerance tvaru, orientace, polohy a házení, princip nezávislosti a požadavek obálky, ASME pravidlo #1

2-4 Strategie měření
Definovat upnutí a reference (praktické pokyny), pořadí referencí a výběr počátku, iterativní vyrovnávání, vyrovnání 3-2-1 a metody připasování (3D fit), měřené a pomocné elementy, měření sítě, měření kontur, měření s válcovými plochami atd.

2-5 Strategie snímání – Dotykové senzory
Počet a rozmístění snímaných bodů, síla a rychlost snímání s ohledem na vlastnosti materiálu, průměr snímací kuličky, speciální snímače, skenování

2-6 Strategie snímání – Senzory pro zpracování obrazu
Jednosnímkové a vícesnímkové měření, detektor hran, zpracování obrazu kontur, metoda lokálního prahu a gradientu, osvětlení, filtr, skenováni, autofokus

2-7 Strategie snímání – Senzory pro měření vzdálenosti
Laserové triangulační senzory, Foucaultův senzor, senzor s chromatickou aberací, laserový liniový senzor, autofokus, fotogrammetrie, metoda projekce proužků, faktory ovlivňující výsledky měření

2-8 Výpočetní tomografie
Fyzikální princip, tomografie na obraze, první vzorky, odchylky od nominální geometrie, měření v řezech, kontrola struktury materiálu

2-9 CNC Programování
Způsoby CNC programování, principy strukturovaného programování, uživatelská rozhraní, parametrické programování, tvorba programu - optimalizace pro čas cyklu a přesnost, měření vybraných elementů (znaků), offline simulace kolize

2-10 Měření obecných tvarových ploch
Typy elementů při měření obecných tvarových ploch, základní údaje, postupy při měření obecných tvarových ploch, vytvoření referencí a strategie snímání

2-11 Vyhodnocení
Kritéria vyhodnocení: Metody vyhodnocení orientované na funkci a orientované na výrobu, rozdíly vyhodnocovacích metod, konstrukce, digitální filtrování, protokoly měření

2-12 Faktory ovlivňující výsledek měření
Faktory ovlivňující výsledek měření, snížení nejistoty měření, rozpoznání a snížení systematických a náhodných vlivů, teplotní kompenzace

2-13 Dokumentace
Principy zaznamenané a reprodukovatelné dokumentace, grafické vyhodnocení, diagramy tvaru, protokoly měření a jejich zdokonalování, dokumentace přípravků, senzorů, kalibrace, strategie upnutí a měření

2-14 Správná metrologická praxe
Měření vytváří hodnotu, správná metrologická praxe, potřeba spolupráce