Učební Cíle AUKOM Stupeň 3

  • Cílová skupina: Metrologové v oblasti výroby
  • Předpoklady: Certifikát AUKOM 2, certifikát AUKOM Tvar a poloha
  • Výukové cíle: Seminář nabízí komplexní znalosti výrobní měřicí techniky pro pokročilé metrology, kteří pracují na rozhraní s jinými odděleními a musí efektivně komunikovat. Seminář je připraven na základě nejmodernějších didaktických zásad. Obsah školení zahrnuje nejnovější poznatky o funkčně a výrobně orientovaném měření, o filtrování, programování, počítačové tomografii, řízení kvality a řízení měrového pracoviště. Celostní chápání měřicích úloh a ovlivňujících parametrů umožňuje expertům spolehlivě komunikovat mezi úseky a snížit nejistotu měření; výsledky měření jsou spolehlivější a dají se snadněji porovnat. Podporuje se minimalizace nákladů a zmetkovitosti.
  • Délka kurzu: 5 dnů
  • Absolvování: Zkouška, certifikát

3-1 Základní znalosti – geometrie
Výpočet úhlu, těžiště, vzdálenosti, plochy

3-2 Základní znalosti – výrobní technologie
Typy výroby a dosažitelné výrobní přesnosti, geometrické odchylky a jejich příčiny, funkčně a výrobně vyhovující konstrukce

3-3 Základní znalosti – CAD
Principy konstruování a technického kreslení, principy a nástroje CAD konstrukce, zobrazení geometrie, typy modelů, kótování CAD dat, formáty CAD dat, import CAD dat, rozhraní

3-4 Mračna bodů a počítačová tomografie
Vývoj počítačové tomografie, fyzikální princip, princip měření “v obraze” a “na obraze”, oblast zájmu (Region of interest), vyhodnocení odchylek od jmenovité geometrie, měření v řezech, kontrola struktury materiálu, spektrum záření, tvrdnutí svazku, rozptýlené záření, artefakt kuželového svazku, šum; Exkurs: Pruhová projekce, fotogrammetrie, sledování (tracking)

3-5 Tvorba měřicích programů
Průběh měření optimalizovaný z hlediska přesnosti, časově optimalizovaný průběh měření, optimalizace pojezdových drah, měření orientované na charakteristiky, dálkové programování, bezpečnostní body a roviny, větvení programu / moduly, makra, uživatelská rozhraní, optimalizace programu (smyčky, podmínky If/Then), DMIS standard

3-6 Digitální filtrování a vyhodnocení
Analýza vibrací, Fourierova analýza, digitální filtry, horní propust, dolní propust, pásmová propust, vlnitost, drsnost, Gaussův filtr, spline filtr, porovnání formtesteru a souřadnicového měřicího stroje

3-7 Kontrola souřadnicových měřicích strojů
Zkoušky souřadnicových měřicích strojů, postupy podle ISO 10360/VDI 2617, možnosti pro optimalizaci přesnosti souřadnicových měřicích strojů, příklady, zkušenosti

3-8 Nejistota měření a způsobilost procesu měření
Dokument GUM, určení nejistoty měření, rozpočet nejistot měření postupem PUMA, rozšířená nejistota měření, konformita, ISO 14253, porovnávací měření s kalibrovanými součástmi, simulace s virtuálním souřadnicovým měřicím strojem, způsobilost procesu měření podle MSA (GR&R), VDA 5, porovnání metod

3-9 Řízení kvality
Systémy řízení kvality, příručky řízení kvality, normy pro řízení kvality, audit a certifikace, nástroje zajištění kvality, stanovené a skutečné náklady, vznik chyb a jejich odstranění, nákladově efektivní tolerování

3-10 Kontrola procesu
Sledování procesu, statistické řízení procesu (SPC), hodnoty cp, cpk, cm, cmk, strategie kontroly a regulační karty kvality

3-11 Aspekty řízení měrového pracoviště
Řízení naměřených dat, řízení měrového pracoviště, kvalifikace uživatelů, vzdělávací plány pro metrology