Učební Cíle AUKOM Stupeň 2

  • Cílová skupina: Metrologové v oblasti výroby
  • Výukové cíle: Seminář prohlubuje základní znalosti výrobní měřicí techniky pro pokročilé metrology, podle nejmodernějších didaktických zásad. Obsah zahrnuje nejnovější poznatky na téma tolerance tvaru a polohy, interpretace plánu měření, programování, sledování procesu a používané stroje a senzory. Lepší pochopení měřicích úloh a ovlivňujících parametrů umožňuje metrologům snižovat nejistotu měření a tím zajišťovat spolehlivější a snáze porovnatelné výsledky. Podporuje se minimalizace nákladů a zmetkovitosti.
  • Délka kurzu: 5 dnů
  • Absolvování: Zkouška, certifikát

2-1 Celkový přehled průběhu měření
Stručné zopakování obsahu stupně 1

2-2 Přehled geometrie
Pravidelné geometrické elementy, dotykové a prostorové body plochy, otvor/podélný otvor, čtvercový/šestihranný otvor, symetrie, kolmost, rovnoběžnost, úhel v prostoru, transformace souřadného systému

2-3 Tolerování tvaru a polohy
Úvod do tolerování úchylek tvaru a polohy, značky a zápisy na výkresech, tolerance tvaru, označení reference, tolerance směru, polohy a házení, všeobecné tolerance

2-4 Strategie měření
Definovat upnutí a reference (praktické pokyny), pořadí referencí a výběr počátku, iterativní vyrovnávání, vyrovnání 3-2-1 a metody připasování (3D fit), měřené a pomocné elementy, měření sítě, měření kontur, měření s válcovými plochami atd.

2-5 Strategie snímání – Dotykové senzory
Počet a rozmístění snímaných bodů, síla a rychlost snímání s ohledem na vlastnosti materiálu, průměr snímací kuličky, speciální snímače, skenování

2-6 Strategie snímání – Senzory pro zpracování obrazu
Jednosnímkové a vícesnímkové měření, detektor hran, zpracování obrazu kontur, projekční optika, osvětlení, filtr, skenování, autofokus

2-7 Strategie snímání – Senzory pro měření vzdálenosti
Laserové triangulační senzory, Foucaultův senzor, senzor s chromatickou aberací, laserový liniový senzor, fotogrammetrie, metoda projekce proužků, faktory ovlivňující výsledky měření

2-8 CNC Programování
Programování učením (teach-in), offline programování, měření proti CAD datům, přehledné a samovysvětlující proměnné, moduly a programy

2-9 Měření obecných tvarových ploch
Typy elementů při měření obecných tvarových ploch, účinek 3D připasování, různé strategie měření, metody programování pro tvorbu průběhů měření

2-10 Vyhodnocení
Kritéria vyhodnocení: Funkčně orientované vyhodnocovací metody, rozdíly vyhodnocovacích metod (Gauss, opsané a vepsané, minimální zóna), konstrukce, grafické a tabulkové vyhodnocení, filtrování

2-11 Faktory ovlivňující výsledek měření
Faktory ovlivňující výsledek měření, snížení nejistoty měření, rozpoznání a snížení systematických a náhodných vlivů, teplotní kompenzace

2-12 Dokumentace
Principy reprodukovatelné dokumentace, grafické vyhodnocení, diagramy tvaru, protokoly měření a jejich zdokonalování

2-13 Kontrola měřicích zařízení
Kontrola měřidel včetně strategií kontroly, zkušební tělesa, etalony, kontrola a přejímka souřadnicových měřicích strojů, kalibrační řetězec

2-14 Správná metrologická praxe
Správná metrologická praxe, potřeba spolupráce